خانه » همه موضوعات » پژوهش » نقش ارتفاع در تنوع گونه ای تیره قوشیان (Accipitridae) در استان های خراسان (پرندگان: شاهین سانان)
نقش ارتفاع در تنوع گونه ای تیره قوشیان (Accipitridae) در استان های خراسان (پرندگان: شاهین سانان)

نقش ارتفاع در تنوع گونه ای تیره قوشیان (Accipitridae) در استان های خراسان (پرندگان: شاهین سانان)

حامد بیدل۱*، منصور علی‌آبادیان۲

  1. کارشناس ارشد / گروه ارزیابی و آمایش سرزمین، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران. (پست الکترونیک: hamedbidel [@] gmail.com ، تلفن: )
  2. دانشیار / گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران.

چکیده:

ایران کشوری با تنوع زیستی قابل توجه در محل تلاقی سه منطقه جانوری پالئارکتیک، اورینتال و اتیوپیَن قرار دارد. تیره قوشیان (Accipitridae) در ایران بین پرندگان شکاری روزفعال به جهت وضعیت حفاظتی خطرناک برخی گونه هایش دارای اهمیت فراوان و خاص است. در این پژوهش با استفاده از داده های جمع آوری شده بیش از یک قرن (۲۰۱۳-۱۸۸۶) سعی شده است تنوع زیستی تیره قوشیان در ارتفاعات مختلف استان های خراسان بررسی شود. به این منظور داده ها در سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) مدیریت و تحلیل شد و سپس شاخص های تنوعِ سیمپسون و شانون – وینر، و یکنواختی سیمپسون، اسمیت – ویلسون و کامارگو و رِیرفَکشن محاسبه و مقایسه شد. نتایج نشان داد هرچند فراوانی گونه ها در ارتفاعات پایین (۲۳۳ تا ۱۸۰۰ متر) بیشتر است، اما تنوع گونه ای در طبقات ارتفاعی میانی(۱۰۰۰ تا ۱۴۰۰ متر) و سپس بالا  بیشتر است و یکنواختی نیز در ارتفاعات بیش از ۱۸۰۰ متر بیشتر است. طبقه ارتفاعی ترجیحی برای هر گونه نیز به تفکیک ارائه و مقایسه شده است.

واژگان کلیدی:

قوشیان, سامانه اطلاعات جغرافیایی, تنوع, ارتفاع, خراسان, ایران

فصلنامه محیط زیست طبیعی ، دوره ۶۹ ، شماره ۳ .

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

*