خانه » همه موضوعات » پژوهش » مطالعه تغییر کاربری و مدل سازی توسعه شهری با آتوماتای سلولی و الگوریتم ژنتیک در مشهد
مطالعه تغییر کاربری و مدل سازی توسعه شهری با آتوماتای سلولی و الگوریتم ژنتیک در مشهد

مطالعه تغییر کاربری و مدل سازی توسعه شهری با آتوماتای سلولی و الگوریتم ژنتیک در مشهد

حامد بیدل[۱]*،

hamedbidel [@] gmail.com

علی‌اصغر آل شیخ ۲،

نعمت‌الله خراسانی ۳،

عالیه حاجی زاده۴

چکیده

زمینه و هدف: از مهم‌ترین شاخص‌هایی که انسان از طریق آن محیط زیست خود را تحت تاثیر قرار داده کاربری زمین است. عموماً تغییر کاربری در سرزمین کنشی انسان ساخت و تغییر پوشش در سرزمین کنشی طبیعی است. به طور کلی تغییرات اقلیمی و عوامل تکنولوژیکی و اقتصادی مهم ترین عوامل تعیین کننده تغییر کاربری در مقیاس‌های مختلف مکانی و زمانی هستند. مطالعه تغییرات کاربری/پوشش در هر تحقیق بسته به نیاز و هدف متفاوت است. به عنوان مثال تغییر از هر نوع کاربری/پوشش به کاربری شهری را اصولاً تحت عنوان توسعه شهری بررسی می‌کنند.

روش بررسی: در تحقیق حاضر ابتدا به بررسی تغییر کاربری و پوشش شهر مشهد پرداخته شده است. سپس بر اساس تئوری‌ها و نتایج عملی پژوهش‌های پیشین، از فناوری‌ها و روش‌های به روز مانند سنجش از دور، آتوماتای سلولی و الگوریتم ژنتیک، توسعه شهری مشهد مدل‌سازی شده است. بررسی تغییر کاربری و پوشش محدوده شهر مشهد برای ۳ دوره و یا ۴ سالٍ ۱۹۸۴، ۱۹۹۲، ۲۰۰۱ و ۲۰۱۴ انجام شده است.

یافته ها: طبق نتایج رشد مناطق شهری طی ۳۰ سال از ۱۹۸۴ تا ۲۰۱۴ حدود ۲۰۷۴۱ هکتار بوده است. این مقدار به طور متوسط برابر میزان رشدی معادل ۶۹۱ هکتار در هر سال می‌باشد. توسعه شهر نیز طی سال‌های ۲۰۰۱ و ۲۰۱۴ با آتوماتای سلولی مدل‌سازی و پارامترهای مدل‌سازی توسط الگوریتم ژنتیک کالیبره شده است.

نتیجه گیری: بر اساس ارزیابی دقت، مدل به ۸۷٫۴ درصد دقت کلی دست یافت. به این ترتیب این مدل برای شهر مشهد آزموده شد و کارایی خوبی از خود نشان داد. مدل قابلیت توسعه و بهبود بیشتر هم در زمینه تغییر کاربری و هم در زمینه توسعه شهری را دارا است.

واژه های کلیدی

تغییر کاربری, توسعه شهری, مدل‌سازی, الگوریتم ژنتیک, مشهد.

۱- کارشناس ارشد، گروه ارزیابی و آمایش سرزمین، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران. (مسؤول مکاتبات)

۲- استاد، گروه سامانه اطلاعات جغرافیایی، دانشکده نقشه برداری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران.

۳- استاد، گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

۴- دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه هوش مصنوعی، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران.

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست (JEST) ، دوره ۱۹ ، شماره ۱ .

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

*