خانه » همه موضوعات » پژوهش » مقاله ترجمه شده تعیین خصوصیات کاربران در پارکهای شهری : نمونه ای از ترکیه
مقاله ترجمه شده تعیین خصوصیات کاربران در پارکهای شهری : نمونه ای از ترکیه

مقاله ترجمه شده تعیین خصوصیات کاربران در پارکهای شهری : نمونه ای از ترکیه

تعیین خصوصیات کاربران در پارکهای شهری : نمونه ای از ترکیه

Determination of user profile at city parks: A sample from Turkey

(bdel2020[at]gmail.com) ترجمه: حامد بیدل

Abstract
A survey study conducted randomly in the cities of Erzurum, Erzincan and Kars included 360 subjects interviewed face to face. It was aimed to detect the subjective features of the participants such as gender, marital status, age, educational status and income level and the reflections of these features on the city parks. Conclusively, it was determined that those who are male, unmarried, at the age of between 19 and 24, university graduate and with a monthly income of 65–۱۲۵ USD use the parks in majority. In the statistical analysis, the SPSS software was used and variables were compared. Chi-square (w2) test was used to determine the independency correlations. According to the analysis, gender and income had no significant effect on the use of city parks, but marital status, age and education status had significant effects at 5% significance levels (*po0:05, w2: 27.805; *po0:05, w2: 44.073; *po0:05, w2: 39.998, respectively). r 2006 Elsevier Ltd. All rights reserved.
Keywords: Recreation area; Open-green area; Parks; Urban parks; User survey; Questionnaire

چکیده

در شهرهای اِرزوروم، ارزینکان و کارس، مطالعه ای برآوردی به طور تصادفی شامل ۳۶۰ مصاحبه ی فردی رو در رو انجام شد. این کار به منظور ارزیابی و تعیین خصوصیات فردی شرکت کننده ها از قبیل جنسیت، وضعیت تأهل، سن، تحصیلات، سطح درآمد و بازتاب های خصوصیات آنها در پارکهای شهری انجام شد. نهایتاً این کار مشخص کرد که اکثر کاربران پارک ها مردهای مجرد، بین ۱۹ تا ۲۴ سال، فارغ التحصیل دانشگاه و با درآمد ماهیانه ۶۵ تا ۱۲۵ دلار هستند. در تحلیل آماری از نرم افزار SPSS استفاده شد و متغیرها با هم مقایسه شدند. آزمون کای مربع (χ۲) برای تعیین همبستگی مستقل به کار برده شد. بر طبق تجزیه و تحلیل ها جنسیت و درآمد اثر معنی داری بر استفاده از پارک های شهر ندارند، اما وضعیت تأهل، سن و تحصیلات در سطح معنی داری ۵% اثرات قابل توجه و معنی دار داشتند (به ترتیب، *p<0.05, χ۲: ۲۷٫۸۰۵; *p<0.05, χ۲: ۴۴٫۰۷۳; *p<0.05, χ۲: ۳۹٫۹۹۸).

کلیدواژه‌ها: مناطق سرگرمی؛ فضای سبز باز؛ پارک ها؛ پارک های شهری؛ بررسی کاربر؛ پرسشنامه.

خرید ترجمه از آکاشاپ

[wpdm_file id=6 title=”true” desc=”true” template=”facebook drop-shadow raised” ]

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

*